"Дээд боловсролын бодлогын өөрчлөлт" цуврал хэвлэгдэж эхэллээ.

 

Тус төвийн судалгааны баг нь боловсролын байгууллагад тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам, олон улсын туршлагыг дээд боловсролын байгууллагын бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагч нар, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудад хүргэх зорилго бүхий “Дээд боловсролын бодлогын өөрчлөлт” зөвлөмж цувралыг 2017 оны 09 дүгээр сараас эхлэн сар бүр гаргаж эхэллээ. 

 

 

Comments